นักศึกษา

5620840532001

พระทวีศักดิ์ ไวชมพู

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512001
วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ. เลย 42000
โทร 083 – 3520478

พระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญฺโญ

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512002
วัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ. เลย 42000
โทร


5620840532003

พระวีรชัย อามาตย์มนตรี

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512003
วัดป่าเลไลย์ อ. เมืออง จ. เลย 42000
โทร 084 – 3912625

5620840532004

นางสาวกุหลาบ พลศักดิ์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512004


5620840532005

นางคำตัน เสนาเหลา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512005

5620840532006

นางคำแปง พรหมพุทธา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512006


5620840532007

นางสาวจีรภา พลชา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512007

5620840532008

นางจารุณี อินทสิทธิ์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512008


นางชญาน์นันท์ พิมพ์จตุรัส

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512009

น.ส.ชลธชา โสดวิลัย

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512010


นางสาวณัทฐาภรณ์ โชคไทย

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512011

5620840532012

นางดรัณภัทร นะราสา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512012


5620840532013

นางดารุณนี ไมล์โพธิ์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512013

นางทองยุ่น นาศพัฒน์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512014


5620840532015

นางทิศากร สุนทราวิรัตน์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512015

นางสาวธนภรณ์ ประเมโท

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512016


นายนนชัย จันทร์กลม

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512017

นางสาวนิชาภา รักษาพล

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512018


5620840532019

นางนิตยา กิริยา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512019

5620840532020

นางนิมลต์ ศรีกระทุม

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512020


5620840532021

นางสาวเนาวรัตน์ พันธุตา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512021

5620840532022

นางบุญมี คำทอง

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512020


5620840532023

จ.ส.ต.หญิงประกายพร ผุยรัตน์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512023

นางปิยธิดา จันทร์กลม

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512024


5620840532025

นางพรทิพย์ ศรีแดน

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512025

5620840532026

นางสาวพัชรินทร์ แพนไธสง

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512026


5620840532027

นางพิรัญญา กิจกล้า

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512027

5620840532028

นางไพรจิตร์ เหลาอินทร์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512028


5620840532029

นางสาวภัสราวรรณ วงเดือน

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512029

5620840532030

นางมัชรีย์ สุวรรณโคตร

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512030


5620840532031

นางมันณิกา แก้วก่า

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512031

นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512032


5620840532033

นางสาวรัตณาภรณ์ ตาต้อง

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512033

นางสาวรุจิรา เป็นสุข

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512034


5620840532035

นางวณีพร โสนะชัย

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512035

5620840532036

นางวสุธิตา ลาปะ

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512036


นางศิมาภรณ์ มาตย์นอก

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512037

นายศุภชัย วันนา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512038


5620840532039

นางสาวสมหมาย จันทร์อุป

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512039

5620840532040

นางสมจิตร ภักดิ์มี

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512040


นางสาวสมาน ทำมา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512041

5620840532042

นางสายชล ศรีนาค

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512042


5620840532043

นางสาวสาวิณี วังคีรี

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512043

นางสิริพิรุฬห์ เร่งรุ่งโรจน์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512044


นางสุกัญญา พรมมาศ

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512045

5620840532046

นางสาวสุกัญญา สายสิงห์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512046


5620840532047

นางสาวสุนันทา สาลีอาจ

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512047

5620840532048

นางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512048


นางสาวสุพรรณี บุญหนัก

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512049

5620840532050

นางสาวอรพรรณ คำมงคล

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512050


5620840532051

นางสาวอนุน แก้วยาศรี

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512051

5620840532052

นายอภิชัย แก้วจันทร์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512052


5620840532053

นายอภิวัฒน์ ทรายขาว

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512053

นางอัมภาภรณ์ สายสิงห์

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512054


นางอุไรวรรณ แก้วยาศรี

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5620840512055