หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Education in Educational Administration
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ  :  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ  :  M.Ed. (Educational Administration)

 

ปรัชญา

การบริการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นสากลเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มีภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
  2. มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน บุคลากร วิชาชีพและองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะปัจจุบันของโลก
  3. สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการทำวิจัยและสามารถนำบทวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
  4. มีทักษะชีวิต คิดอย่างมีเหตุผล ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
  5. สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลมีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์

 

รูปแบบของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ๓๖  หน่วยกิต
รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ภาษาที่ใช้  :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น :  ไม่มี
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว