เปิดเรียนวันแรกในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ดำเนินการเปิดการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยมี ผศ.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ดำเนินการเปิดสอนเป็นวันแรกโดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ป.โท2 (1)

ป.โท1 (1)